Piano Tien Dat Đàn Organ Roland BK3-WH
   

Khăn phủ Grand Piano