Piano Tien Dat Xả hàng nhạc cụ
   

Khăn phủ Grand Piano